Handboogschutterij "Wilhem Tell".

Heemkronijk jaar:1971, jaargang:10, nummer:2, blz.27 -28

Handboogschutterij “Willem Tell’’

door: W. Maas  
 
Deze vereniging werd in 1879 te Leende bij Michiel Vromans opgericht; de plaats waar nu de weduwe Frans Rutten woont. De oprichters waren Willem Pompen, Toon Smets, Hannes Arts en Willem Didden. De bogen werden gekocht bij de bekende bogenmaker W. Engelen in Heeze. Na enige tijd werd de doel - zo noemt men de vereniging ook - overgeplaatst naar "Toon de Smet", een café, gelegen achter het huidige pand van G. Verhoeven. Bij de kroning van Koningin Wilhelmina in 1898, werd op de doel (de plaats met de schietschijven) een boom geplant met aan de wortels er van een fles met de namen van de leden. Bij de verplaatsing van de doel naar Frits Roothans in 1927, is deze boom opgeruimd en de fles verdwenen. Bij Roothans werd bet 50-jarig bestaan gevierd. Er werd toen een foto gemaakt van de leden, deze foto is nog in bet bezit van J. Pompen, zoon van een der oprichters.
In l930 werd de doel weer overgeplaatst naar haar vorige standplaats, nu bewoond door G. Verhoeven, kastelein en goed boogschutter. Wegens de opheffing van dit café in 1935 kreeg "Willem Tell" onderdak bij café A. Vromans, nu slagerij Vromans. De ruimte was er wel zeer beperkt, maar men moest roeien met de riemen die men had. (Men moest schieten met de pijlen die men had.- Red. Heemkr.)
Bij de inval van de Duitsers in mei l940, kreeg de vereniging een zware klap. De bogen werden na gebruik altijd in een rek in het café geplaatst. De Duitsers die ook wel eens een pijltje wilden trekken, hebben toen door het verkeerde opspannen verschillende bogen gebroken. Weer werd naar een andere plaats uitgekeken en gevonden bij bet huidige café "De vier linden" van J. Bax, waar de doel sinds 1940 haar tehuis beeft. 
 

Juist als elke andere vereniging heeft "Willem Tell" ook haar up en downs gekend. Haar laatste inzinking kreeg ze in bet begin van de vijftiger jaren. Er waren dikwijls maar enkele leden aanwezig. Op 29 april 1954 werd een vergadering belegd over het al of niet voortbestaan van de doel. Er bleek al gauw dat pijl en boog toch nog bij de meesten na aan het hart lag en "Willem Tell" bleef. De banen en doelhuisjes werden opgeknapt, nieuwe leden meldden zich en de concoursen werden weer bezocht. De vereniging bloeide geweldig op. In 1955 werd er een zeer geslaagd internationaal concours gehouden.

Momenteel zijn er 20 actieve leden. In 1969 zou de huldiging plaatsvinden van de heren G. Verhoeven en B. Noten, resp. voorzitter en penningmeester; functies die zij 40 jaren onafgebroken vervuld hadden. Door het overlijden van G. Verhoeven kon dat feest niet doorgaan. Op een later tijdstip is toen penningmeester B. Noten toch in de bloemetjes gezet.
De bandboogverenigingen in Nederland zijn ondergebracht in 19 districten. "Willem Tell" hoort bij district 8; het eerste zestal komt uit in de ere-afdeling en het tweede zestal in groep C.Het 90-jarig bestaan der vereniging is onlangs gevierd met een nationaal concours. Het is een groot feest geworden. Een schutterslied indertijd door een der oprichters (Willem Pompen) gemaakt, hebben we nog. Ook is er nog een reglement aanwezig.
Artikel 13 ervan luidt: "Jaarlijks vindt er tussen 15 juni en 15 juli, het "koningschieten" plaats, waarbij 32 pijlen achter elkaar geschoten zullen worden. Hij die de meeste punten schiet, wordt tot koning verheven.....enz."
Art. 14: "Hij die drie achtereenvolgende jaren "koningschiet" wordt keizer en is vrij van alle boetes en neemt ook zitting in het bestuur."
Nieuwe leden zijn altijd welkom en kunnen zich melden bij de secretaris W. Moos.

 

Ga terug