Testament van juffrouw Helena de Hornes

Heemkronijk jaar:1967, jaargang:6, nummer:2,  blz.28

TESTAMENT VAN JUFFROUW HELENA DE HORNES

door: P. L. van Dijck osa


Bij de vele historische bescheiden welke Heeze-Leende en Geldrop betreffen, en die te vinden zijn in het gemeentearchief te Eindhoven, treffen we het testament aan van juffrouw

Helena de Hornes. Het is gedateerd 7 augustus 1704.

 

  

"Synde wel blind", maar verder goed gezond, maakt zij haar testament en legateert o.a. aan Margriet Luycas haar dienstmeid hondert gulden, aan Hendrik Luycas vijfentwintig gulden en aan de parochiekerk van Geldrop drie gulden. Twee mud rogge moet onmiddellijk na haar dood uitgedeeld worden aan de armen "immediatelyk na haar testatrices doot te laten backen".

Als universeel erfgenaam stelt zij haar broer aan Amand Adriaan de Hornes.


Eindhoven R 142.

 

Ga terug