Uit het politieregelement voor de gemeente Heeze van 1922.

Heemkronijk jaar:1966, jaargang:5, nummer:3,  blz.42 -43

UIT HET POLITIEREGLEMENT VOOR DE GEMEENTE HEEZE VAN 1822

door: Redactie

Art. 1

Wanneer door de schout of door het gemeente bestuur eenig werk her zij aan gemeentes wegen of anderzins geordonneerd wordt, zal ieder huisgezin verplicht zijn, een man beneden de zestig jaren oud te stellen; doch het is verboden om vrouwpersonen, alsmede kinderen beneden de zestien jaren tot gemeente werk te zenden.
Die op zijn tijd niet verschijnt zal dertig cent boete verbeuren, en die in het geheel niet komt een gulden, en zal er bovendien ten koste van den nalatigen een arbeider op het gewone daggeld worden aangenomen. 

Art. 2

Insgelijks, wanneer tot gemeente werk of tot het presteren van andere diensten, karren met paarden of ossen mogten gerequireerd worden, zullen de eigenaars daarvan, behoorlijk daags te voren gewaarschuwd zijnde, gehouden wezen op bestemd uur en plaats met hun gespan te verschijnen, op boete van drie guldens voor degenen die geheel wegblijven.
Zijnde het mede verboden, om met zoodanige paarden of ossen, vrouwpersonen te zenden, nog ook gene manspersonen beneden de zestien jaren oud en zulks op boete van een gulden.

Ga terug