Uit het politiereglement voor de gemeente Heeze van 1922.(=uit nr.5)

Heemkronijk jaar:1967, jaargang:6, nummer:5,  blz.65 -67

UIT HET POLITIEREGLEMENT VOOR DE GEMEENTE HEEZE VAN 1822

door: Redactie

(vervolg afl. 3, blz. 39)

 

ARTIKEL 13.

Al het vee dat geschut wordt, zonder dat de eigenaar of hoeder van hetzelve zich daarbij bevind, zal in de schutskooi worden gebracht en door de veldwachter, van het nodige voeder voorzien worden, waarvoor aan hem (schapen hiervan uitgezonderd) dertig cent, voor ieder stuk vee per dag zal betaald worden.

ARTIKEL 14.

De ingezetenen zullen gehouden zijn hunne paarden, stieren, ossen, koeien, kalven en dergelijke vee naar hunne landerijen, weiden of andere plaatsen dreivende of leidende, de paarden, stieren en ossen met een toomm, halster of touw vast te houden en te leiden, en de koeien, kalven en dergelijk vee met een touw twee aan twee of drie aan drie en niet meer aan elkander te koppelen, op verbeurte ene boete van vijftig cent behalve de vergoeding der schade welke in deze door de nalatigheid mocht worden veroorzaakt.

ARTIKEL 15.

Het drijven van schapen door de binnenwegen zal niet mogen plaats hebben dan met schriftelijke toestemming van alle de daartegen of langs geërfde eigenaren, en zulks op de boete van fl. 1,50 voor iedere kudde schapen, onverminderd de verplichting tot schadevergoeding.

ARTIKEL 16.

De passagie of doorvoer van schapen, paarden, rund of ander vee, door deze gemeente zal niet anders plaats mogen hebben dan langs de publieke of heere wegen; zullende de eigenaar of vervoerder van hetzelfde zorgvuldig moeten toezien, dat er geen schade aan de eigendommen der gemeente of ingezetenen worde toebracht. De overtredingen in deze zullen worden gestraft met een boete van fl. 3, --, onverminderd de verplichting tot vergoeding der toegebrachte schade.

ARTIKEL 17.

Wanneer de veldwachter de overtredingen tegen de bepalingen van dit reglement constateert en het vee zelve schut, zal hij voor schutveld van ieder paard, rund of ander beest genieten vijftig cent en voor iedere kudde schapen vijf en zeventig cent, welk schutgeld boven en behalve de boete zal moeten voldaan worden.

 

ARTIKEL 18.

De overtredingen tegen de bepalingen van dit reglement zullen worden geconstateerd door processen verbaal; zijnde tot het schutten en aanhalen van het vee den veldwachter gehouden en verplicht, en elk lid van het gemeente bestuur daartoe bevoegd, zoals ook ieder geërfde op zijn eigen grond, mits deze laatste geassisteerd zij door twee bevoegde getuigen.

ARTIKEL 19.

De overtredingen tegen dit reglement zullen door en voor de wet daartoe bevoegd verklaarde autoriteiten worden vervolgd.

ARTIKEL 20.

Het zal aan het plaatselijk bestuur alleen vrijstaan om met de bekeurden, wegens begane overtredingen te transigneren en in minnelijke schikking te treden. Ingeval dergelijke schikkingen geen plaats hebben, zullen de processen verbaal aan het openbaar ministerie worden overgegeven, ten einde tegen de bekeurden ex officio worde geprocedeerd.

ARTIKEL 21.

De boete zullen worden gestort in gemeentes kas, en door den plaatselijken ontvanger in rekening worden verantwoord.

ARTIKEL 22.

De ouders blijven voor hunne kinderen, de eigenaars, en meesters voor hunne gelastigen en dienstboden aansprekelijk voor het voldoen der boete wegens de overtredingen tegen dit reglement.

ARTIKEL 23.

Dit reglement, hetwelk aan de goedkeuring der groot achtbare heren gedeputeerde staten dezer provincie zal onderworpen worden, zal twee achtereenvolgende zondagen worden gepubliceerd, en vervolgens alle jaren op den eerste zondag in de maand maart worden afgelezen. Naar bekomen approbatie zal hetzelve gedrukt worden, en aan de bevoegde autoriteiten de nodige exemplaren worden toegezonden.

Aldus opgemaakt door het Gemeente bestuur van HEEZE, op heden den negenden October des jaars achtenhonderd een en twintig.

A. J. DEELEN, Schout                                   P. VROMANS
W.GEENEN                              van WOELDEREN, secret.

Gezien en goedgekeurd bij de gedeputeerde Staten der provincie Noord-Brabant, onder bepalingen, vervat in derzelver besluit van heden, Litt.w. S-HERTOGENBOSCH 25 Februari 1822.

De griffier der staten, F. X. VERHEYEN

Ga terug