verkoop cedullen

Heemkronijk jaar:1964, jaargang:3, nummer:4,  blz.55 -58

Verkoop cedullen

door: A.F.N.v.Asten 
.
Nicolaes Gerarts, Jan Joost Sleeuwen, Schepenen, Jan Emert Joosten, Jan Peters van Gastel, burgemeesters respective op de Sessgehuechten, buyten prochie van Geldrop in de jurisdictie van Heese ende Leende, met een deel van de principaelsten naegebueren van de selve Sessgehuchten, representeren ende vervangende ‘t geheel corpus van de Sessgehuchten; om te repareren die kercke ende tooren van Geldrop, die tenemael is nedergevallen (2) - hebben met wesen ende consent van Sr.Joes Gerardi (3) drossart der voirsr. heerlichheyt affgeteeckent zeeckere clampen erffs van der naegebueren verchijnsde gemeynten van den Sessegehuohten, gelyck alle deselve hier ende daeren ronsom met gelijoken raet sijn affgeteeckent en bepaelt, ten buerde gestelt, om nae voorgaende veijlinge, ten hoochsten voor eenen yegelijcken te vercopen, onder dese naevolgende conditien ende voorwaerden naebescreven - te weten dat alle deselve parceelen ende elck parceel int besunder sullen vercocht worden met guldens elcken gulden tot 20 st. gevalveert gelt etc. etc……..
Van de vercochte parcelen zal eenen slach vuytgaen als tselve voor de kercke van Geldrop sal worden vercondicht ende tusschen middelen tijde sal men daerop mogen hoogen ende ontslaen aan Nicolaes Gerarts, bewaerder deser cedullen in presentie van wittige getuigen.
Alle die vercochte parcelen sullen die copers mogen aenvierden nu terstont.
Het eerste parceel: Peter Wouter Thomas voor f. 31.--
het tweede parceel: liggend bij de hoeve tot behoeff van de gemeynte: Peter Henrick Bloysen. het vierde: aen de Vloetsdijck tot Krel
het vijfde: tot Ghijsenroy - het zesde: oen stucxken erffs in 't Craenbroek liggende omtrent Lenart Jan Lenarts - het zevende: tot Huls(t)een stuck erffs gelegen met den eenen eynde aen den hulserdijck: Aert Anthonis Aerdt voor f. 216,--
Aldus den 23 july 1628.
Ook op 7 juny 1631 worden door Jan Joost Sleeuwen in Adriaen Frans Coolen, Schepenen en Henrick Jacob Claus en Matthijssoone Peter Henrick, borgemeesters nog ‘n 6 tal parcelen erffs van ‘t gebueren chijnsgoet verkocht en wel o.a. aan Peter Henrick Bloysen een stuck erffs, soe groot en cleyn als t selve is affgeteekent, die een sijde belenden erve van Goortjen, weduwe nette kynderen Wijlen Henrick Aert Sprengers.
………
1) Zijn kinderen waren o.a. Petrus en Paulus Sleeuwen. De kinderen van Petrus woonden in Heeze op de Rull: Adam Peter Sleeuwen was er in 1699 borgemeester, zijn zuster Adriana huwde in 1662 met Goort van Asten en zijn broer Paulus werd pastoor in Tongelre en later deken van Helmond. Hij stierf op 8 mei 1710.
2) Over deze ramp in 1627 zijn meer gegevens te vinden in de Kronijk van Heze; blz, 7.
3) Juffrouwe Maria de Roy, naergelaten wede van de heer Johan Gerardi in sijnentijt here drossaeert ende vendeur van Heese en Leende koopt op 7 jan. 1664 ’n rente van f. 120.—van Adriaen Adriaens van Velthoven wonende te Heeze.
Aldus: Den Bosch: RA Heeze R 101 f 05.
Na Gerardi kwam als drossaert: Jacob van Wouw, die op 22 october 1663 het drossaertambt en Leende aanvaert ende dien volgende op dezelfde dach den eedt afgelegd heeft in handen van Albert Snoeckaert van Schauburg, baron van Dorenstadt, heer der heerlijckheit.,
Aldus Den Bosch RA Heeze R 91 f O1
----------
Op de conditien etc. heeft Joost Leendert maes, man ende Momboir Dingen Peeter Wouters sijne huysvrouwe, uit de hand verkocht aan Elisabeth Jan Thijs Booms huysvrouwe van Jan Dockers ’n parceel ackerlants op Genouwenhuys, genaemt de Quettert en groot ca. anderhalff vaetsaet voor f. 50.--.
Aldus ‘ verkoop cedule: Geldrop 31 meye 1681.
---------

Op de cond. etc. zal Johan van den Velde, schouteth ende rentmeester van den edelen Here van Geldrop van wegen den selven heere verkoopen eijckenboomen gestaen tot Creyle onder Heeze.
In totaal waren ‘t ca. 80 boomen in 40 coopen voor ‘n totaal opbrengst van f. 563.--.
Aldus ‘n verkoop cedule: 3 nov.1645.
In ‘n andere verkoop cedule uit1645 lees ‘k: ........ in presentie van Lambert de bije, secretaris tot Geldrop ende Willem Verschueren met vier andere getuygen ende van my secr.s. van Heeze en Leende ondertekent: Pauw: Smidts.
----------

Submissie tusschen die van Nuenen ende die van Hulst.
Alsoo questie proces ende geschill was opgestaen ende geresen tusschen de gemeyntte van Nuenen ende Gerwen met henne dependentien ter eenre, ende de gemeyne naegebueren van Hulst, parochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende ter andere sijde, over het gebruyck ende schutten op sekere heyttvelden, gelegen tusschen de gemeijntte van Nuenen ende die van Hulst, waer inne soo verre was gecomen, datt die van Nuenen, over sekere tijdtt geleden, hadden gearresteert ofde geapprehendeertt ende aengeslagen sekere schapen, die ingesetenen van Hulst toebehoorende ende waer tegens datt oock die van Hulst tott henne defensie hadden gearresteert ende aengeslagen skere perden ende beesten toe57. aokerlants op Genouwenhuys, genaemt de Quettert - en groot ca. anderhalff vaetsaet voor f. 5O.—— Aldus ' verkoop cedule: Geldrop 51 meye l68l. -' . .---n—-.-----.----.-..-. Op de cond. etc. zal Johan van den Velde, schonteth ende rentmeester van den edelen Here van Geldrop van wegen den selven heere verkoopen'eijcken- boomen gestaen tot Creyle onder Heeze. In totaal waren “t ca. 80 boomen in 40 coopen voor ‘n totaal opbrengst van f. 565.--. Aldus ‘n verkoop cedulez 5 nov. l645. In “n andere verkoop'cedule uit l645 lees ‘K: ........ in presentie van Lambert de bije, se- cretaris tot Geldrog ende Willem Verschuerenyl met vier andere getuygen ende van my se0r.s. van Heeze en Leende ondertekent: Pauw: Smidts. .. .--_.__-..______.--.._--_ Submissie tusschen die van Nuenen ende die van Hulst. AlSOO questie proees ende geschill was opgestaen ende geresen tusschen de gemeyntte van Nuenen ende Gerwen met henne dependentien ter eenre, ende de gemeyne naegebueren van Hulst, parochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leena de ter andere sijde, over het gebruyck ende schutten rp sekere heyttvelden, gelegen tusschen de gemeijntte van Nuenen ende die van Hulst, waer inne soo verre was gecomen, datt die van Nuenen, over sekere tijdtt geleden, hadden ge~ arresteert ofde geapprehendeertt ende aengesla- gen sekere sohapen, die ingesetenen van Hulst toebehoorende ende waer tegens datt oook die van Hulst tott henne defensie hadden gearresteert ende aengeslagen skere perden ende beesten toebehoorende ingesetenen van Nuenen, Sulcx datt vuyt dusdanige verschill geschapen was vele inconvientten ende swaere proceduren tusschen de respective parthijen te ontstaen, ende omall tselve als naegeburen inder vryendttschap te accorderen ende in vrede te stellen, hebben hen de regeerders van Nuenen ende gecommitteerden van Hulst, tesamen gesubmitteerd ende overgegeven gelyck sij hen submitteeren mits desen, aenden Joncker Flozetus van Eijck, heer van Nuenen, Gerwen ende Sr.Johan Baptists, Leytten,Schoetis van Eyndhoven .....etc.......
Toirconde 28 juny 1644.
‘t Geschil werd dus gesubmitteerd of onderworpen aan twee arbiters. "Flozetus”: (er kan ook staan "Floretus“). En dan ‘t woord "Schoetis" (is dat misschien "Schoutet? ??)°

Onder ‘t stuk ‘n 15tal namen van schepenen en borgemeesters.
Helemaal onderaan staat in ‘n ander handschrift; My oock aldaer present..... Pauw: Smidts. Nots. Pub.
Deze Paulus Smidts was behalve secretaris van Heeze- Leende ook nog notaris publicus.
In 1658 was Hendrick de Jongh secretaris van Heeze etc.; genoemde Pauw: Smidts was toen Schepen.

Ga terug