Geldrop - Slachthuisstraat

Heemkronijk jaar:2018, jaargang:57, nummer:1, pag:3

Geldrop - Slachthuisstraat

door: Ria Berkvens*

In februari van 2017 heeft Transect b.v., advies- en onderzoeksbureau voor archeologie, erfgoed en ruimte, een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Slachthuisstraat in Geldrop. Op deze locatie zijn de oude bedrijfshallen gesloopt om plaats te maken voor 34 woningen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn sporen gevonden van de oude hoeve ‘Ten Bogaarde’, waaronder greppels, paalsporen en een waterkuil. De sporen en vondsten dateren vooral van de vijftiende tot de negentiende eeuw. Het grootste deel van het plangebied was echter in gebruik als landbouwgrond. De vele esgreppels[1] binnen het terrein hebben waarschijnlijk te maken met grondverbetering ten behoeve van de landbouw. Omdat er bij de bouw van de huizen archeologievriendelijk gebouwd gaat worden, kunnen de sporen van de oude hoeve hier in situ behouden blijven.

Bron: A. Pels-Ouweneel, 2017: Geldrop, Slachthuisstraat (ong.) gemeente Geldrop-Mierlo (NB). Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) (Transect), Utrecht.

De opgraving ter plekke van de hoeve ‘Ten Bogaarde’. (Foto Jan Broertjes)

* Ria Berkvens is regioarcheoloog bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

[1] Een es is een door bemesting opgehoogde akker. Een greppel is een smalle en ondiepe geul in de grond voor de afvoer van teveel water.

 

Ga terug