‘Ce livre destiné aux plus doux souvenirs’ De geschiedenis en inhoud van een aantal poesiealbums.

Heemkronijk jaar:2017, jaargang:56, nummer:2, pag:32 -39

‘Ce livre destiné aux plus doux souvenirs’

De geschiedenis en inhoud van een aantal poesiealbums.

door: Klaasje Douma

Inleiding

Enige tijd geleden vertelde Rob Gijsberts mij dat hij thuis een aantal albums had liggen met namen die mij wellicht iets zeggen. Hij vermoedde dat sommige personen afkomstig waren uit de kring van adellijke families die ik in het kader van mijn promotieonderzoek bestudeerd heb. Ik heb de vier albums, waaronder drie poesiealbums, bestudeerd en mij daarbij een aantal zaken afgevraagd.

Een poesiealbum is een album waarin kleine gedichten en versjes van vrienden worden verzameld. Interessant is het om te zien welke gedichten en versjes men in de periode waarin de albums gevuld zijn, aan het papier toevertrouwde en in welke context dat gebeurde. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden dienen we te weten wie de auteurs van de teksten waren en voor wie ze geschreven werden, met andere woorden, wie de eigenaars van de albums waren. Ten slotte heb ik mij afgevraagd hoe die albums, waarin de woorden ‘Heeze’ en ‘Geldrop’ niet voorkomen, bij een familie in Heeze terecht zijn gekomen.

Van wie waren de albums?

Voor de beantwoording van deze vraag dient als eerste aanknopingspunt de vermelding van een naam en datum in een van de albums: ‘Marie Mahie 28 Augustus 1868’. In twee andere albums die beginnen in 1881 en 1889, staan versjes van ‘Uwe U innig liefhebbende Tante Marie’ respectievelijk ‘Votre devouée tante Marie Mahie’. Uit de versjes valt af te leiden dat beide albums eigendom waren van een Jacqueline. Het lijkt er dus op dat minstens drie albums afkomstig zijn uit de familie Mahie of hieraan verwante families. Door de namen in de albums van 1881 en 1889 te combineren met genealogische informatie over de familie Mahie heb ik de waarschijnlijke eigenaressen van deze albums kunnen vaststellen.

Het album(verder te noemen album 1) waarin Marie Mahie op 28 augustus 1868 begon te schrijven, heeft toebehoord aan Maria Mahie, tante van de eigenaressen van de twee andere albums. Het album van 1881 (album 2) was van Jacqueline Mahie en dat van 1889 (album 3) van haar nichtje Jacqueline Mahie.

Het vierde album waarin de oudste gedichten ook stammen uit 1889, behoorde toe aan een zekere Betsy. Twee van de auteurs in dit album zijn te identificeren als leden van de familie Mahie. Jacqueline, die op 21 februari 1891 in Den Bosch in het album schreef, is de al eerder genoemde, in 1870 geboren Jacqueline Mahie. S. Mahie te Riele, die op 4 maart 1891 in Den Bosch een versje aan het papier toevertrouwde, is haar moeder Susanna Henrica Mahie – te Riele. Beiden woonden in 1891 waarschijnlijk in Den Bosch. De eigenaresse van album 4 behoorde dus tot de familie- of kennissenkring van de familie Mahie. Jacqueline Mahie trouwde op 15 juli 1902 in Den Bosch met Louis van Erp, toen arts te Geldrop. Hij had een jongere zus, Betsij. Door de namen van twee auteurs, die zich haar zus en haar broer noemden, te combineren met de gegevens van het gezin Van Erp, kan geconcludeerd worden dat zij de eigenaresse van album 4 was.

Hoe kwamen de albums in Heeze terecht?

De identificatie van de eigenaressen helpt ons ook op weg met de beantwoording van deze vraag. In het bevolkingsregister van Geldrop is te vinden dat het gezin Van Erp-Mahie aan de Langstraat 5 te Geldrop woonde en daar tussen 20 augustus 1918 en 4 augustus 1923 een dienstbode in dienst had met de naam Wilhelmina Dekker. Het is wellicht verrassend dat bij een gezin in Geldrop een dienstbode uit Raalte werkzaam was, maar in dit geval wel verklaarbaar. Susanna Mahie, (schoon)moeder van Louis en Jacqueline, was in Raalte geboren en had van 29 april 1903 tot haar overlijden in 1904 ingewoond bij het gezin Van Erp-Mahie. Dat hield wellicht verband met de zwangerschap van haar dochter, die op 24 juni 1903 beviel van een levenloos kind.

Wilhelmina Dekker vertrok in 1923 misschien weer naar Raalte omdat haar moeder Maria Kleisen ziek was. Deze overleed in Raalte op 4 mei 1924, waarna de weduwnaar Gerrit Dekker op 27 oktober 1925 met zijn twee dochters verhuisde naar het Bogardeind 44 in Geldrop. Op 23 november 1925 trouwde Wilhelmina daar met de bakker Franciscus Gijsberts, waarna ze aan de Parallelweg woonden, eerst op nummer 6 en later op nummer 49. Gijsberts werd op enig moment agent in levensverzekeringen. De jongere zuster van Wilhelmina, Maria Dekker, werd fabrieksarbeidster en woonde enige tijd bij het gezin van haar zuster in, om vervolgens te verhuizen naar de Nieuwendijk 39.

Rob Gijsberts is een van de kinderen van het echtpaar Gijsberts-Dekker en het is dus aannemelijk dat de albums die hij nu in zijn bezit heeft, hebben toebehoord aan zijn moeder. Die kan ze op verschillende manieren verkregen hebben. Wellicht heeft Jacqueline van Erp-Mahie ze tijdens haar leven aan haar vroegere dienstbode gegeven. Die kan ze ook hebben gekregen bij het overlijden van Jacqueline op 19 februari 1950. Op diens overlijdensakte staat de aantekening dat pastoor Th. Wolters te Wouw haar erfgenaam was. Dat was Theodorus Wolters, van 27 november 1929 tot 10 augustus 1964 pastoor en later ook deken te Wouw. Het is dus mogelijk dat de albums pas na zijn overlijden in het bezit zijn gekomen van de familie Gijsberts.

De inhoud van de albums

Het oudste album, album 1, bevat de naam van de eigenaresse, Marie Mahie, en daarna in hetzelfde handschrift een aantal teksten in zowel het Nederlands als het Frans. Die zijn te karakteriseren als gedichten, verhalen, ‘wijsheden’ en spreuken, waaronder de korte maar krachtige spreuk: ‘Er is geen ongeluk zoo groot of er is nog geluk bij’. Tussen teksten over het huwelijk en de roeping der vrouw bevinden zich stukjes onder de kopjes ‘Kunstmatige executie (Historiek)’ en ‘Maria Stuart in den kerker’. Over het huwelijk lezen we:  

Het huwelijk is een wijde zee:
Hij komt alleen aan veilig reê,
Die Liefde en Deugd tot loodsen heeft,
En Wijsheid ’t roer in handen geeft.

Op bladzijde 336 staat een tekst onder het kopje ‘Moedertrouw’. Al met al zijn het opvallende notities van een vrouw die, voor zover ik heb kunnen nagaan, nooit is getrouwd. Volgens de mores van haar klasse had de schrijfster echter nog de huwbare leeftijd, indien deze aantekeningen dateren uit de jaren zestig.

Album 3 was het eigendom van de jongste Jacqueline en start met de volgende wens van de eigenaresse:  

Aan hen, die in den loop der weken
In dezen album schrijven gaan,
Zij dank gezegd, wijl aan mijn smeeken
Door hen gewillig is voldaan.

Aan die wens is in november en december 1889 voldaan door twee tantes en twee nichtjes. Het betreft tante Marie Mahie, eigenaresse van album 1, en tante Suse (Susanna Mahie-te Riele), die zich beiden in het Frans tot hun nichtje wendden. Ze eindigen hun bijdrage met ‘Votre devouée tante’ en ‘Ta tante attachée’. De twee nichtjes, die eveneens een bijdrage in het Frans schreven, zijn Célestine Pauwels en de oudste Jacqueline, eigenaresse van album 2.

Daarna vinden we alleen nog een bijdrage uit Amsterdam, gedateerd 11 december 1897. De, zeker in vergelijking met de twee andere poesiealbums, vrij karige inhoud valt te verklaren uit de levensloop van deze Jacqueline. Haar ouders trouwden in 1875 in Batavia, waar haar vader Oost-Indisch ambtenaar was. In september 1879 kwam het gezin naar Amsterdam, waarna de vader in februari 1880 bij het einde van zijn verlof naar Nederlands Indië terugkeerde. Zijn vrouw en dochter bleven in Amsterdam achter, waar ze op diverse adressen woonden en waar de moeder de kost verdiende als naaister. In 1884 vertrok Jacqueline naar Woerden, waarna ze waarschijnlijk naar een internaat ging. Haar moeder was nog enige tijd als huishoudster werkzaam in Amsterdam en vertrok in 1886 naar Rotterdam. Waarschijnlijk is Franciscus Mahie eind 1892, begin 1893 in Nederlands Indië overleden, want op 24 januari 1893 gingen moeder en dochter weer samen wonen in Amsterdam.

De levensloop van Betsy van Erp

Twee ongedateerde gedichten in album 4 zijn van de hand van ‘GJM Wolters aan haar zus Betsy’ en ‘je broer Johan’. Dat waren Gerarda van Erp, die in 1888 met Wilhelmus Wolters getrouwd was, en Johan van Erp.

Daarna volgen een aantal bijdragen uit het 1889. Het zijn korte versjes in het Nederlands en het Frans. Omdat de meeste voorzien zijn van de plaatsnaam Uden, heb ik verondersteld dat de auteurs wellicht de school van de Ursulinen in Uden bezochten. Een aantal namen komen inderdaad voor in het bevolkingsregister van die plaats. De betreffende meisjes staan daar ingeschreven als scholieren van het internaat.

Sinds 1845 stond er in Uden een klooster van de Ursulinen, een congregatie die zich op onderwijs richt. Vanaf 1857 bestierden ze in Uden ook een school voor zowel externen als internen van het pensionaat voor meisjes uit de welgestelde burgerij. De voertaal op het pensionaat was Frans en de dames volgden een opleiding tot onderwijzeres.

De meisjes die in het album voorkomen en het internaat bezochten waren inderdaad afkomstig uit de welgestelde burgerij. Hun vaders waren aannemer, wijnhandelaar, koopman, rentmeester en sigarenfabrikant. Diegenen die later trouwden, deden dat met een man uit hetzelfde milieu. Onder hen vinden we koopmannen en fabrikanten. Hoewel de voertaal op het internaat Frans was, geldt dat maar voor drie van de zeven bijdragen. Een van de meisjes trad in bij de Ursulinen en bracht haar opleiding later in de praktijk als onderwijzeres in Uden en Vught.

Het is mij niet bekend of Betsy van Erp als externe leerling zelf de school in Uden bezocht, maar dat is niet ondenkbaar. Ze was afkomstig uit eenzelfde milieu als hiervoor beschreven, met een vader en een broer die beiden geneesheer waren en een zuster die trouwde met een notaris. Ook de andere bijdragen uit 1889 zijn te herleiden tot het schoolmilieu in Uden of dat van familie en kennissen.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de bijdragen uit 1890, die afkomstig zijn van de zuster van de zwager van Betsy en twee dochters van de gemeentearts in Veghel. In 1891 schreven haar toekomstige schoonzuster en de moeder ervan in haar album. De laatste eindigde met: 

U wensch ik rozen op uw wegen
Waarvan geen enkel doorn u wondt,
Geniet haar kleuren en haar geuren
Met vrolijk hart nog menigen stond.

In september 1896 verbleef Betsy blijkbaar bij haar zuster in Terheijden. Die vertrouwde opnieuw een deze keer lang gedicht aan het papier toe. Verder schreven de plaatselijke geneesheer en zijn zuster in het album. Zij behoorden waarschijnlijk tot de kennissenkring van Betsy’s zuster en haar man, de plaatselijke notaris.

De elite van ’s-Hertogenbosch

De eigenaresse van album 2, Jacqueline Mahie, opent haar album met een versje in het Frans, waarvan de eerste regel de titel van dit artikel vormt. Ze schreef dat in Den Bosch op elfjarige leeftijd. Na het overlijden van haar vader in Batavia in 1873 is ze waarschijnlijk met haar moeder teruggekomen naar Nederland, waar beiden in 1881 in Den Bosch woonden. Daarna volgen een gedicht in het Nederlands van tante Marie en in het Frans van haar moeder, beide ongedateerd.

De bijdragen uit de jaren 1885 tot en met 1887, toen Jacqueline veertien, vijftien en zestien jaar oud was, bieden zicht op het sociale milieu waar haar moeder en zij deel van uitmaakten. Haar grootvader was de broer van de heer van Boxtel en Liempde, tevens eigenaar van kasteel Stapelen in Boxtel. Diens dochters, nichten van haar vader, vonden een echtgenoot in de Brabantse elite van die dagen, onder wie twee jonkheren.

De moeder van Maria Romme was een De Roy van Zuidewijn, een zuster van twee broers die in 1895 werden verheven tot jonkheer. Haar broer was lid van de Raad van State en diens zoon, Carl Romme, werd later de bekende rooms-katholieke politicus. Zij zelf trouwde een Schölvinck.

Anna Rouppe van der Voort was een telg uit een bekende Bossche fabrikantenfamilie en via haar moeder, een Bonnike, geparenteerd aan de uitgebreide Brabantse elitefamilie Van Rijckevorsel. Zelf huwde zij een telg uit de bankiersfamilie Van Lanschot. Haar zwager Van Lanschot was op zijn beurt getrouwd met een zuster van jonkvrouw Julia de la Court. De zusjes De la Court waren dochters van de meest invloedrijke bestuurder in het Noord-Brabant van het eind van de negentiende eeuw, jonkheer Jos. de la Court.

Jonkvrouw Henriëtte van Rijckevorsel was een telg uit een adellijke tak van de al genoemde familie Van Rijckevorsel. Zij trouwde met een Philips, die later directeur van de ‘Koninklijke’ werd en gezant in Washington. Netty Kolfschoten ten slotte was de dochter van de vicepresident van het gerechtshof en huwde een Schölvinck, waardoor ze de schoonzuster werd van Maria Romme. Een broer van haar trouwde enkel jaren later met een jonkvrouw Verheyen.

Een opvallend verschil met album 4 is dat in album 2 met name Franse bijdragen staan. Dat wijst op de toch verschillende sociale milieus waarin de albums ontstonden. In het milieu van de welgestelde burgerij werd Frans waarschijnlijk op school geleerd en was het gebruik van deze taal in bijvoorbeeld de thuissituatie of privécorrespondentie minder gebruikelijk. Telgen uit de elite van adellijke en vooraanstaande families waarin Jacqueline Mahie verkeerde, hadden vaak een buitenlands kindermeisje of een buitenlandse gouvernante en leerden al op jonge leeftijd te spreken en corresponderen in het Frans, een taal die ook in de huiselijke omgang gebruikt werd.

Tot slot

In dit artikel is in de eerste plaats een mogelijk antwoord gegeven op de vraag hoe de vier bestudeerde albums in Heeze terecht zijn gekomen. Verder heb ik in het korte bestek van dit artikel laten zien dat het mogelijk is om iets te vertellen over het leven van de eigenaressen van dergelijke albums en het milieu waaruit zij afkomstig waren door de inhoud te combineren met wat genealogisch speurwerk.

De uiteenlopende levenslopen van de twee Jacquelines zijn zichtbaar in de door hen nagelaten albums. De twee albums beginnen met enkele bijdragen van familieleden, toen beiden nog jong waren. Daarbij blijft het zo ongeveer voor de jongste Jacqueline. De oudste verkeerde tijdens haar tienerjaren in het elitemilieu van Den Bosch, zo blijkt uit de bijdragen in haar album. Ze trouwde daarna in het burgerlijke milieu waaruit het album van haar schoonzusje afkomstig is.   

Genealogische informatie

De vet gedrukte namen zijn van de eigenaressen van de albums of de auteurs.

Familie Mahie

I. Joannes Baptista Mahie, ged. Den Bosch 5 okt. 1764, koopman, † Den Bosch 12 apr. 1836, tr. 1. Christina Spierings. tr. 2 Wilhelmina Sassen, ged. Den Bosch3 juli 1757, begr. Den Bosch 3 jan. 1801. tr. 3. Catharina Kivits. Uit dit huwelijk: 1. Joannes Henricus, volgt IIa. 2. Franciscus, volgt IIb.

IIa. Joannes Henricus Mahie, ged. Den Bosch 15 apr. 1802, Heer van Boxtel en Liempde, eigenaar kasteel Stapelen, † Den Bosch 10 feb. 1872, tr. Den Bosch 5 sep. 1839 Gertrudis Antonia van Son, geb. Driel 24 feb. 1809, † Boxtel 16 juli 1876, dr. van Cornelis van Son en Gerarda Lemmens. Uit dit huwelijk: 1. Jacoba Adriana Maria Gertrudis, volgt IIIa. 2. Catharina Gerardina Antonia Joanna, volgt IIIb. 3. Henrica Antonius Theresia Maria, volgt IIIc. 4. Gerardus Henricus Joannes, volgt IIId.

IIIa. Jacoba Adriana Maria Gertrudis Mahie, geb. Den Bosch 23 mei 1843, † Ginneken 2 mei 1917, tr. Den Bosch 10 sep. 1863 jonkheer Jan Marie Hendrik Joseph de Grez, geb. Breda 16 sep. 1837, advocaat en kantonrechter-plv., † Brussel 18 sep. 1910, zn. van jonkheer Henricus Ferdinandus de Grez en Emilie Joséphine Petronille Marie de Roy van Zuidewijn.

IIIb. Catharina Gerardina Antonia Joanna Mahie, geb. Den Bosch 6 apr. 1844, † Den Bosch 16 aug. 1923, tr. Den Bosch 14 mei 1868 Victor Franciscus Joannes Josephus van de Mortel, geb. Den Bosch 1 juni 1835, notaris, † 2 feb. 1910, zn. van Joannes Benedictus Hyacinthus van de Mortel en Johanna Cornelia van Rijckevorsel.

IIIc. Henrica Antonius Theresia Maria Mahie, geb. Den Bosch 4 juli 1848, † Den Bosch 20 sep. 1917, tr. Den Bosch 23 juni 1873 jonkheer Ludovicus Cornelis Josephus Andreas van Meeuwen, geb. Den Bosch 44 nov. 1811, president gerechtshof, † Den Bosch 1 sep. 1927, zn. van jonkheer Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen en Cornelia Theresia Hanssen.

IIId. Gerardus Henricus Joannes Mahie, geb. Den Bosch 19 dec. 1849, Heer van Boxtel en Liempde, eigenaar kasteel Stapelen, † Boxtel 12 juni 1906, tr. Eindhoven 14 okt. 1879 Maria Louisa Elisabeth Charlotte Cunegonde de Ceva, geb. Groenlo 17 juli 1857, Vrouwe van Boxtel en Liempde, tot 1915 eigenaresse van kasteel Stapelen, † Den Bosch 12 aug. 1922, dr. van Alexander Jan Arthur Roger de Ceva en Eugenie Hubertina Janssens.

IIb. Franciscus Mahie, ged. Den Bosch 29 apr. 1804, koopman, amateurschilder, † Den Bosch 29 apr. 1852, tr. Den Bosch 16 aug. 1828 Jacoba Gertrudis Lightenvelt, geb. Den Bosch 4 aug. 1809, † Den Bosch 15 mei 1879, dr. van Franciscus Gijsbertus Lightenvelt en Maria Anna van Merevoort. Uit dit huwelijk: 1. Maria Huberta Henrica, geb. Den Bosch 28 aug. 1834, eigenaresse album 1, tante Marie uit album 2 en 3, † Ubbergen 21 mei 1914. 2. Henricus Cornelis, volgt IIIe. 3. Franciscus Henricus Antonius, volgt IIIf. 4. Aloisia Theresia Maria, volgt IIIg.

IIIe. Henricus Cornelis Mahie, geb. Den Bosch 22 okt. 1835, boekhandelaar, † Batavia 22 april 1873, tr. Amsterdam 1 juli 1869 Susanna Henrica te Riele, geb. Raalte 27 mei 1832, moeder uit album 2, tante Suse uit album 3, S. Mahie te Riele uit album 4, † Geldrop 7 jan. 1904, dr. van Gerhardus Arnoldus te Riele en Maria Elisabeth van Eerten. Uit dit huwelijk: Jacoba Geertruida Gerardina Arnolda, geb. Batavia 18 aug. 1870, eigenaresse album 2, nicht Jacqueline uit album 3, Jacqueline uit album 4, † Geldrop 19 feb. 1950, tr. Den Bosch 15 juli 1902 Louis Joseph Marie van Erp (zie familie Van Erp, IIb) 

IIIf. Franciscus Henricus Antonius Mahie, geb. Den Bosch 6 jan. 1840, Oost-Indisch ambtenaar, † < 24 jan. 1893, tr. Batavia 16 dec. 1875 Maria Capel, geb. Amsterdam 31 mrt. 1845, naaister, huishoudster, † Amsterdam 19 aug. 1920, dr. van Antonie Capel en Maria Catharina van Rooij. Uit dit huwelijk: Jacoba Bernardina Hendrika, geb. Batavia 5 okt. 1876, eigenaresse album 3, † Amsterdam 25 juli 1930.

IIIg. Aloisia Theresia Maria Mahie, geb. Den Bosch 8 april 1850, tr. Den Bosch 26 aug. 1869 Johannes Severinus Paulinus Pauwels, geb. Zundert 26 aug. 1843, zn. van Josephus Emanuel Pauwels en Anna Elisabeth van den Muysenbergh. Uit dit huwelijk: Célestine Therese Jeanne Esperance, geb. Buitenzorg 25 feb. 1872, religieuze, Célestine uit album 2, nicht Célestine uit album 3, † Sambeek 30 juli 1897. 

Familie Van Erp

I. Johan Baptist Lodewijk Maria van Erp, geb. Weert 5 aug. 1831, heel- en verloskundige, † Boekel 9 mrt. 1897, tr. Valkenswaard 24 juni 1857 Johanna Theresia Elizabeth Dethier, geb. Valkenswaard 15 apr. 1828. Uit dit huwelijk: 1. Gerarda Joanna Maria, volgt IIa. 2. Johan Baptist Justinus Maria, geb. Erp 5 okt. 1864, je broer Johan uit album 4. 3. Louis Joseph Marie, volgt IIb. 4. Betsij Isabella Antonia Maria, geb. Erp 18 feb. 1872, eigenaresse album 4, † Erp 17 juli 1903.

IIa. Gerarda Joanna Marie van Erp, geb. Erp 3 mei 1861, vanaf 17 juni 1890 woonachtig in Terheijden, GJM Wolters en uwe zuster Gerardine uit album 4, tr. Erp 24 apr. 1888 Wilhelmus Franciscus Wolters (zie familie Wolters, II).

IIb. Louis Joseph Marie van Erp, geb. Erp 23 juni 1866, arts te Geldrop, † Eindhoven 12 feb. 1934, tr. Den Bosch 15 juli 1902 Jacoba Geertruida Gerardina Arnolda Mahie (zie familie Mahie, IIIe, 1).

Familie Wolters

I. Theodorus Arnoldus Wolters, geb. Helmond 10 apr. 1820, burgemeester, † Heesch 14 okt. 1896, tr. Heesch 8 nov. 1852 Johanna Everarda van de Koolwijk, geb. Heesch 30 apr. 1830, † Heesch 19 apr. 1878. Uit dit huwelijk: 1. Wilhelmus Franciscus, volgt II. 2. Johanna Maria Wolters, geb. Heesch 10 nov. 1858, † Sint-Michielsgestel 11 juli 1917.  

II. Wilhelmus Franciscus Wolters, geb. Heesch 27 okt. 1853, notaris, gemeentesecretaris, † Terheijden 30 jan. 1922, tr. Erp 24 apr. 1888 Gerarda Joanna Maria van Erp (zie familie Van Erp, IIa). Uit dit huwelijk: Theodorus Arnoldus Johannes Maria, geb. Helmond 10 juli 1889, van 27 nov. 1929 tot 10 aug. 1964 pastoor en later deken te Wouw, erfgenaam van Jacoba Geertruida Gerardina Arnolda Mahie, † Wouw 18 jan. 1971.

Familie Gijsberts-Dekker

I. Jan Dekker tr. Miene Meenhorst. Uit dit huwelijk: Gerrit, volgt II.

II. Gerrit Dekker, geb. Wijhe 13 okt. 1869, mandenmaker, † Geldrop 12 nov. 1927, tr. Raalte 5 mei 1898 Maria Kleisen, geb. Vriezenveen 16 sep. 1873, † Raalte 4 mei 1924. Uit dit huwelijk: 1. Wilhelmina Hendrika, volgt III. 2. Maria Geertruida, geb. Raalte 23 jan. 1911, fabrieksarbeidster.

III. Wilhelmina Hendrika Dekker, geb. Raalte 6 aug. 1898, dienstbode, tr. Geldrop 23 nov. 1925 Franciscus Antonius Gijsberts, geb. Geldrop 16 juli 1901, bakker, agent levensverzekeringen, † Geldrop 4 okt. 1971, zn. van Simon Cornelis Gijsberts en Wilhelmina Stroef.

Auteurs album 2

a. Uwe U innig liefhebbende Tante Marie: Maria Mahie, familie Mahie, IIb, 1.

b. Votre Mère: Susanna te Riele, familie Mahie, vrouw van IIIe.

c. Uw toegenegene M. Romme ’s Bosch 10 Maart 1885: I. Eduardus Gijsbertus Adrianus Romme, geb. Terheijden 23 apr. 1831, kantonrechter, lid gemeenteraad Oosterhout, lid Provinciale Staten, † Oosterhout 23 aug. 1873, tr. Teteringen 19 apr. 1860 Rudolphine Louise Marie Josephine de Roy van Zuidewijn, geb. Deventer 14 mrt. 1828, † geb. Den Bosch 2 juni 1911. Uit dit huwelijk: Maria Cornelie Rudolphine Constance, volgt II.

II. Maria Cornelie Rudolphine Constance Romme, geb. Oosterhout 15 feb. 1869, † Bussum 7 nov. 1954, tr. Den Bosch 29 aug. 1895 Carl Bernard Schölvinck, geb. Amsterdam 13 sep. 1865, koopman, directeur N.V. Cultuur Mij. Ngombezi te Amsterdam, † Bussum 13 apr. 1941, zn. van Carl Johann Godfried Schölvinck en Alwine Francisca Theodora Caecilia Zumloh (zie h).

d. Anne Rouppe v.d. Voort Bois-le-Duc, 12 Mars 1885: I. Nicolaas Johannes Rouppe van der Voort, geb. Vught 13 dec. 1834, lid firma Rouppe van der Voort en Zoon Hagelgieterij en loodpletterij te ’s-Hertogenbosch,  directeur ‘s Hertogenbossche Brandwaarborgmij, † Den Bosch 29 dec. 1904, tr. Amsterdam 6 aug. 1863 Charlotta Maria Theresia Bonnike, geb. Amsterdam 14 mrt. 1838, † Lage Vuursche 8 nov. 1929. Uit dit huwelijk: Anna Maria, volgt II.

II. Anna Maria Rouppe van der Voort, geb. Den Bosch 24 okt. 1871, † Den Bosch 19 jan. 1953, tr. Den Bosch 17 okt. 1894 Karel van Lanschot, geb. Den Bosch 4 dec. 1869, firmant F. van Lanschot Bankiers, directeur ‘s-Hertogenbossche Brandwaarborg Mij. van 1841 N.V., † Den Bosch 12 okt. 1945, zn. van Godefridus Ludovicus Hubertus van Lanschot en Maria Louise Agnes van Baerle.

e. Henriette van Rijckevorsel Bois-le-Duc, 16 Mars 1885: I. Cornelis Richardus Edmundus baron van Rijckevorsel, geb. Den Haag 22 nov. 1829, advocaat, kantonrechter-plv., griffier kantongerecht, substituut-griffier gerechtshof, griffier gerechtshof, † Den Bosch 10 okt. 1876, tr. Den Bosch 28 juli 1865 Antonia Petronella Francisca van Heyst, geb. Den Bosch 3 okt. 1839, † Den Bosch 24 nov. 1919. Uit dit huwelijk: Henriette Ludovica Marie, volgt II.

II. Jonkvrouw Henriette Ludovica Marie van Rijckevorsel, geb. Den Bosch 13 aug. 1870, † Den Haag 4 feb. 1963, tr. Den Bosch 30 nov. 1893 August Philips, geb. Amsterdam 24 sep. 1864, directeur Kon. Ned. Mij. tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Ned.-Indië, gezant te Washington, † 1954, zn. van August Philips en Madelon Sophia Elisabeth Vermeulen.

f. Marie Kleijntjens Bois-le-Duc 24 Mars 1885: I. Ludovicus Antonius Kleijntjens, geb. Den Bosch 23 nov. 1833, † Rotterdam 20 dec. 1904, tr. Rotterdam 19 apr. 1866 Theresia Helena Gribling, geb. Rotterdam 13 sep. 1840, † Rotterdam 11 okt. 1908. Uit dit huwelijk: Maria Adriana Cornelia Theresia, volgt II.

II. Maria Adriana Cornelia Theresia Kleijntjens, geb. Den Bosch 17 jan. 1871, tr. Rotterdam 25 mei 1896 Willem Louis Johan Maria Heijne, geb. Amsterdam 8 dec. 1867, vert. van firma Jurgens, zn. van Jacobus Josephus Heijne en Joanna Maria Josephina van de Kieboom.

g. Célestine. Bois-le-Duc 13 Août 1885: Célestine Pauwels, familie Mahie, IIIg, 1.

h. Netty Kolfschoten Bois-le-Duc le 1 Février 1886: I. Henricus Georgius Petrus Kolfschoten, geb. Arnhem 3 juni 1839, vicepresident gerechtshof Den Bosch, † Den Bosch 16 mei 1915, tr. Nijmegen 23 sep. 1869 Catharina Petronella Dymphina Bijvoet, geb. Berghem 27 sep. 1841, † Overveen 27 jan. 1936. Uit dit huwelijk: 1. Cornelia Godefrida Maria, volgt IIa. 2. Georg Maria Joseph, volgt IIb.

IIa. Cornelia Godefrida Maria Kolfschoten, geb. Arnhem 9 okt. 1871, † huis Groot Leerust Warmond 1 dec. 1860, tr. Den Bosch 22 feb. 1900 August Jozef Schölvinck, geb. Amsterdam 4 nov. 1870, burgemeester van Warmond, † Warmond 29 juni 1931, zn. van Carl Johann Godfried Schölvinck en Alwine Francisca Theodora Caecilia Zumloh (zie c).

IIb. Georg Maria Joseph Kolfschoten, geb. Arnhem 15 jan. 1875, advocaat, † 3 jan. 1955, tr. Den Bosch 27 mei 1907 jonkvrouw Maria Johanna Emilia Verheyen, geb. Den Bosch 19 sep. 1883, † Den Bosch 12 jan. 1927, dr. van jonkheer Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen en Anna Maria Carolina Justina Theresia de Bruyn.

i. Julia de la Court. Bois-le-Duc, 1 Août 1887: I. jonkheer Josephus Maria Wilhelmus Emanuel de la Court, geb. Den Bosch 16 feb. 1840, lid gemeenteraad Den Bosch, wethouder Den Bosch, lid Gedeputeerde Staten, Heer van Onsenoort en Nieuwkuijk, † Vught 23 mei 1907, tr. Gent 28 mei 1870 Marie Antoinette Julie Clémence Chislaine barones de Béthune, geb. Brugge 11 juni 1849, † Vught 5 jan. 1937. Uit dit huwelijk: Julia Maria Josepha Clara Ghislena, volgt II.

II. Jonkvrouw Julia Maria Josepha Clara Ghislena de la Court, geb. Den Bosch 4 juni 1872, † Den Bosch 1 jan. 1890.

j. Johanna van Baer ’s Bosch 9 Augustus 1887: (niet zeker) I. Joannes Martinus Paulus van Baer, tr. Maria Felicitas Wagemaekers. Uit dit huwelijk:  Joanna Maria Berthe, volgt II.

II. Joanna Maria Berthe van Baer, geb. Antwerpen 22 aug. 1868, † 1955, tr. Mortsel Antwerpen 12 juni 1894 Carolus Johannes Adrianus de Bont, geb. Amsterdam 11 mrt. 1862, adjunct-directeur NV Kon. Ned. Fabriek van Suikerwerken, Chocolade en Likeuren v/h De Bont & Leyten, † Haarlem 19 feb. 1929, zn. van Martinus Joannes de Bont  en Johanna Susanna Gerhards.

Auteurs album 4

a. GJM Wolters: Gerarda van Erp, familie Van Erp, IIa.

b. Je broer Johan: Johan van Erp, familie Van Erp, I, 2.

c. M. Hendriks Uden 18 febr. 1889: (niet zeker) I. Hendrikus Reinerus Hendriks, geb. Nijmegen 14 mei 1840, bouwkundige, aannemer, † Groningen 4 jan. 1902, tr. Den Bosch 22 mei 1867 Maria Anna Catharina Strijbosch, geb. Den Bosch 17 okt. 1837. Uit dit huwelijk: Maria Aleida Lucia, volgt II.

II. Maria Aleida Lucia Hendriks, geb. Oss 13 dec. 1873, scholiere bij de Ursulinen in Uden van 1 okt. 1885 tot 23 dec. 1889, daarna tot 2 apr. 1890 bij de Ursulinen in Mariënburg Nijmegen, tr. Amsterdam 6 feb. 1900 Johannes Hendrikus Bannenberg, geb. Amsterdam 7 mei 1868, slachter, koopman, zn. van Hendrikus Johannes Bannenberg en Maria Jacoba Eleonora Kloosterhuis.

d. Henriette Van Lith W. Groesbeek Uden 15 mrt 1889: Henriette van Lith, geb. Makassar (Nederlands Indië) 22 dec. 1872, scholiere bij de Ursulinen in Uden tot 21 mei 1889, vertrok naar Groesbeek, waarschijnlijk naar familie.

e. A Coolen Uden 17 3 1889: (niet zeker) I. Henricus Franciscus Coolen, geb. Den Bosch 4 dec. 1826, † Stratum 6 juni 1904, tr. Johanna Robbe, geb. Delft 30 juli 1830, † Stratum 15 apr. 1859. Uit dit huwelijk: Maria Josephina Johanna Martina, volgt II. tr. Maria Catharina van Dijk, geb. Stratum 13 mei 1831, † Stratum 30 jan. 1914. Uit dit huwelijk: Anna Maria Theresia Philomena, volgt III.

II. Maria Josephina Johanna Martina Coolen, geb. Eindhoven 27 sep. 1855, religieuze bij de Ursulinen in Uden van 31 mei 1879 tot 17 aug. 1911, † Boxtel 9 jan. 1913.

III. Anna Maria Theresia Philomena Coolen, geb. Stratum 3 apr. 1873, tr. Stratum 11 mei 1908 Antoine Charles François Jean van Dijk, geb. Amersfoort 10 mei 1881, linnenfabrikant, zn. van Carolus Borromeus van Dijk en Jeanne Helene Spijkerman.

f. Betse Suys Uden, 14 April 1889: I. Franciscus Bernardus Suijs, geb. Den Bosch 6 mrt. 1833, koopman, wijnhandelaar, tr. Den Bosch 13 okt. 1858 Elisabeth Antonia Wertenbroek, geb. Den Bosch 12 jan. 1837, † Den Bosch 11 nov. 1897. Uit dit huwelijk: Elisabeth Johanna Josephina Maria, volgt II.

II. Elisabeth Johanna Josephina Maria Suys, geb Den Bosch 20 dec. 1876, scholiere bij de Ursulinen in Uden van 14 jan. 1888 tot 21 mei 1889, † Berlicum 30 aug. 1905, tr. Den Bosch 11 juli 1899 Josephus Alexander Ernest Marie Meijring, geb. Den Bosch 17 juli 1872, koopman, zn. van Alexander Ferdinand Meijring en Henrica Leonarda Josepha Maria Halewijn.

g. D. Middelhoff enf. d. Marie Uden, 8 Juli 1889: I. Franciscus Johannes Bernardus Middelhoff, geb. Purmerend 10 mei 1849, koopman, kassier, † Purmerend 31 dec. 1927, tr. Purmerend 25 juli 1872 Catharina Nicolai Maria Schermer, geb. Wormerveer 18 mei 1851, † Purmerend 10 okt. 1887. Uit dit huwelijk: Dorothea Adolphine Maria, volgt II.

II. Dorothea Adolphine Maria Middelhoff, geb. Purmerend 11 mei 1874, scholiere bij de Ursulinen in Uden van 23 april 1888 tot 16 okt. 1899, als religieuze-onderwijzeres in klooster Ursulinen in Vught tot 18 juni 1901, idem bij Ursulinen in Uden tot 17 aug. 1911, bij Ursulinen in Boxtel, † Kerkrade 6 mei 1952.

h. G. Werners Vechel, 20 Juillet 1889: I. Johannes Theodorus Werners, geb. Amsterdam 10 feb. 1834, koopman, † Veghel 8 feb. 1898, tr.  Veghel 2 juli 1861 Anna Barbara Maria van der Hagen, geb. Veghel 11 sept. 1837, † Veghel 3 nov. 1912. Uit dit huwelijk: Geertruida Johanna Lamberta, volgt II.

II. Geetruida Johanna Lamberta Werners, geb. Veghel 17 sep. 1873, † Geldrop 27 mrt. 1933, tr. Veghel 21 aug. 1901 Antonius Henricus Wilhelmus Maria van der Heijden, geb. Geldrop 21 mei 1877, fabrikant, † Geldrop 23 nov. 1945, zn. van Hendrikus van der Heijden en Anna Cornelia Petronella Paulina Goossens.

i. Louise Staal. Nazareth, 20 Juillet 1889: (niet zeker) I. Petrus Josephus Stael, geb. Dussen 21 juli 1835, rentmeester, † Breda 12 okt. 1904, tr. Oosterhout 24 nov. 1868 Johanna Maria Lips, geb. Waspik 24 okt. 1832, † Goerbergsdorf 21 jan. 1879. Uit dit huwelijk: Louisa Henriette Maria, volgt II.

II. Louisa Henriette Maria Stael, geb. Dussen 23 nov. 1874, scholiere bij de Ursulinen in Uden tot 5 aug. 1891.

j. Henriëtte. Uden, 17 Août 1889: (niet zeker) I. Rudolphus Josephus Hoppenbrouwers, geb. Eindhoven 23 jan. 1844, sigarenfabrikant, † Eindhoven 22 apr. 1908, tr. Eindhoven 19 juni 1871 Johanna Helena Maria Anna Jonckbloet, geb. Eindhoven 26 juli 1846. Uit dit huwelijk: 1. Henriette Theresia Francisca, volgt IIa. 2. Johanna Theresia Francisca, volgt IIb.

IIa. Henriette Theresia Francisca Hoppenbrouwers, geb. Eindhoven 18 sep. 1873, scholiere bij de Ursulinen in Uden van 11 okt. 1884 tot 16 aug. 1890, † Helmond 2 jan. 1919, tr. Eindhoven 21 aug. 1899 Franciscus Gijsbertus Johannes van Thiel, geb. Beek en Donk 29 feb. 1872, deelgenoot van de firma Gebr. Van Thiel, † Utrecht 15 mei 1936, zn. van Martinus van Thiel en Maria Smulders.

k. ? Hoppenbrouwers E. d N. Uden, 19 Août 1889: (niet zeker) IIb. Johanna Theresia Francisca Hoppenbrouwers, geb. Eindhoven 16 nov. 1874, scholiere bij de Ursulinen in Uden van 16 okt. 1885 tot 16 aug. 1890, tr. Eindhoven 21 aug. 1899 Wilhelmus Maria Huijsmans, geb. Woensel 28 juli 1874, sigarenfabrikant, † Eindhoven 9 juli 1935, zn. van

Gerardus Desiré Huijsmans en Maria Allegonda Raijmakers.

l. M Pommée w. Helmond Uden 17 Aug. 1889: I. Frederik Johannes Hubertus Pommee, geb. Coevorden 18 juli 1836, opzichter Rijkswaterstaat, † Aarle-Rixtel 6 nov. 1895, tr. Raamsdonk 1 juli 1868 Johanna Cornelie Snijders, geb. Raamsdonk 12 mei 1840, † Aarle-Rixtel 9 juli 1886. Uit dit huwelijk: Maria Johanna Frederica, volgt II.

II. Maria Johanna Frederica Pommee, geb. Zevenbergen 2 nov. 1873, kwam op 3 mei 1882 met gezin van Hedel naar Aarle-Rixtel, woonde enige tijd in Helmond, tr. Den Bosch 18 mrt. 1903 Johannes Pieter Schalker, geb. Den Haag 1872, telegrafist, zn. van Hendrik Lodewijk Leendert Schalker en Johanna Maria Magdelena Schlahmilch.

m. Marie Wolters Heesch 15 augustus 1890: (niet zeker) Johanna Maria Wolters, familie Wolters,  I, 2.

n. Lina Giessen Vechel 2-10-1890: I. Gerardus Joannes Giessen, geb. Den Bosch 13 nov. 1831, gemeentearts in Veghel, † Veghel 9 jan. 1897, tr. Erp 21 aug. 1860 Johanna Maria Schippers, geb. Erp 17 okt. 1838, † Veghel 23 juli 1891. Uit dit huwelijk: 1. Anna Isabella Maria Regina, volgt IIa. 2. Josephine Johanna Maria, volgt IIb.

IIa. Anna Isabella Maria Regina Giessen, geb. Dinther 4 jan. 1863, 1 mei 1897 naar Oisterwijk, 30 dec. 1899 naar Nijmegen, 26 april 1915 naar Lieshout bij broer pastoor, † Lieshout 9 dec. 1921.

o. Josephine Giessen Vechel 2 november 1890: IIb. Josephine Johanna Maria Giessen, geb. Dinther 3 juni 1864, 1 mei 1897 naar Oisterwijk, 30 dec. 1899 naar Nijmegen, 26 april 1915 naar Lieshout bij broer pastoor, † Lieshout 8 aug. 1952.

p. Jacqueline ’s-Hertogenbosch 21 februari 1891: Jacoba Geertruida Gerardina Arnolda Mahie, familie Mahie, IIIe, 1.

q. S Mahie te Riele ’s-Hertogenbosch 4 maart 1891: Susanna te Riele, familie Mahie, vrouw van IIIe.

r. F. Kock Terheijden, 23 Sept. 1896: I. Lambertus Joannes Kock, geb. Oldenzaal 1832, geneesheer, † Oldenzaal 2 apr. 1893, tr. Amsterdam 5 feb. 1863 Luigia Cornelia Bert, geb. Rivolba (Sardinië) 1839. Uit dit huwelijk: 1. Francisca Philomena Maria, volgt IIa. 2. Johannes Hendricus Victor Josephus, volgt IIb.

IIa. Francisca Philomena Maria Kock, geb. ‘s-Heerenberg 27 nov. 1863,  liefdezuster, woonde van 4 dec. 1894 tot 23 juli 1897 bij haar broer in Terheijden, † Oldenzaal 20 juni 1929.

s. J. Kock Terheijden, 23 September 1896: IIb. Johannes Hendricus Victor Josephus Kock, geb. ’s-Heerenberg 8 april 1865, arts, vanaf 27 feb. 1894 in Terheijden, † Breda 27 dec. 1935, tr. Terheijden 17 juli 1897 Lucia Adriana Cornelia Mermans, geb. Breda 1872, † Breda 7 feb. 1944, dr. van Antonius Cornelis Mermans en Clara Kools.

t. Uwe zuster Gerardine Terheijden 26 9 1896: Gerarda van Erp, familie Van Erp, IIa. 

Ga terug